کد خبر: ۸۴
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۱:۱۵

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با تأکید بر لزوم برنامهریزی و هماهنگی در مطالعات ریزگردها، گفت:باید تحقیقات در حوزه ریزگردها از سوی مسئولان اجرایی بهطور جدی پیگیری و در استان یک کمیته با هدف گردآوری مطالعات، آسیبشناسی آنها و فراهم کردن بستر اجراییشدن این تحقیقات تشکیل شود.

دکتر بهمن خسرویپور اظهارکرد: باید در استان برای انجام مطالعات در خصوص ریزگردها هماهنگی وجود داشته باشد تا این تحقیقات آسیبشناسی شوند و راهکارهای اجرایی برای آنها مشخص شود.

وی افزود: یکی از فرصتهای ایجاد همفکری و همکاری در انجام تحقیقات ریزگردها، برگزاری گردهماییها، سمینارها و کنگرهها است؛ در این همایشها تعامل و اشتراک بین مراکز تحقیقات و دانشگاههای مختلف حاصل میشود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با بیان اینکه لازم است یک تیم مشترک از پژوهشگران این حوزه تحقیقات درخصوص ریزگردها را مدیریت کند، گفت: در برگزاری همایشها، نقش برخی سازمانها مانند حفاظت محیط زیست و آب و برق پررنگتر می شود؛ در این نشستها کارگروههای مختلف تحقیقات میدانی و اجرایی را میتوان تعیین کرد و از پراکندگی مطالعات ریزگردها کاست.

خسرویپور با اشاره به اینکه در انجام تحقیقات ریزگردها باید از تمام ظرفیتهای استان استفاده کرد، تصریح کرد: پژوهشهای بسیاری درباره پدیده ریزگردها و نحوه مقابله با آن انجام و پیشنهادات و راهکارهایی نیز مطرح میشود اما غالب آن بدون استفاده میماند و یا ممکن است کسی از آنها اطلاع نداشته باشد، به همین جهت باید در همایشها و کنگرهها از تمام محققان و پژوهشگران این حوزه دعوت شود تا تمام این پژوهشها گردآوری شود.

وی خاطرنشان کرد: کنفرانس ریزگردها که اسفندماه سال جاری در دانشگاه شهیدچمران برگزار خواهد شد میتواند بسیاری از چالشهای مطالعات ریزگردها را کاهش دهد و فرصتی برای حل مشکل ریزگردها باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان درباره راهاندازی مرکز تحقیقات ریزگردها در این دانشگاه یادآورشد: بنا به پیشنهاد برخی اساتید قرار بود که چنین مرکزی در دانشگاه رامین راهاندازی شود اما با تغییر وزراء این پروژه به فراموشی سپرده شد و تاکنون مجوزی در خصوص راهاندازی مرکز به دانشگاه ابلاغ نشدهاست.

خسرویپور تصریح کرد: اکنون در دانشگاه رامین خوزستان هیچگونه فعالیت پژوهشی و مطالعاتی تحت عنوان مرکز مطالعات ریزگردها انجام نمیشود و چنین مرکزی در دانشگاه وجود ندارد.

وی درخصوص فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در حیطه ریزگردها، اظهارکرد: در حال حاضر مطالعات و پژوهشهایی در قالب پایاننامههای دانشجویی و طرحهای پژوهشی اساتید در این زمینه در دانشگاه انجام میشود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان گفت: در این تحقیقات پیشنهادها و راهکارهایی برای کاهش اثرات ریزگردها ریزگردها مانند تغییر الگوی کشت و تثبیت خاک از طریق کاشت گُل ارایه شدهاست که در صورت اجراییشدن میتواند در برطرفکردن مشکل ریزگردها کمک بسیاری کند.

خسرویپور بیان کرد: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از ظرفیت تحقیقاتی و اساتید با سطح علمی بالا برخوردار است که میتواند در انجام مطالعات مقابله با ریزگردها همکاری کند اما انجام این اقدام به شرطی است که سازمانهای مربوطه از دانشگاه درخواست کنند و حمایتهای لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه تحقیقات در مورد ریزگردها باید با برنامهریزی انجام شود، افزود: در حال حاضر پدیده ریزگردها به یک مسئله مهم تبدیل شده که تمام استان و حتی مناطق وسیعی از کشور را تحتتأثیر قرار دادهاست؛ به همین جهت باید انجام تحقیقات در مورد ریزگردها از سوی مسئولان اجرایی بهطور جدی پیگیری و در استان یک کمیته با هدف گردآوری مطالعات، آسیبشناسی آنها و فراهمکردن بستر اجراییشدن این تحقیقات تشکیل شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ادامهداد: در صورت تشکیل چنین کمیتهای تمام تحقیقات در مورد ریزگردها از کانال آن عبور میکند و حمایتهای لازم از انجام پژوهشها صورت میگیرد و از این طریق میتوان یک تیم تحقیقاتی ریزگردها در استان داشت.

خسرویپور خاطرنشانکرد: سازمانها و مراکزی که در حوزه ریزگردها در استان تحقیقات انجام میدهند باید بین یکدیگر ارتباط و اطلاعرسانی لازم را ایجاد کنند؛ تمام دستگاهها و نهادها در خصوص ریزگردها وظیفه دارند و نهادی مانند صدا و سیما در کنار این تحقیقات میتواند کمک بسیاری در ترویج و فرهنگسازی راههای مقابله با ریزگردها انجام دهد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: