رسانه ای برای نخبگان:
جنوبگان 17 آمد

شماره هفدهم ماهنامه جنوبگان با گفت و گوهایی تفصیلی و خواندنی با عبدالکریم پرتو، نویسنده با سابقه خوزستانی و محمد کیانوش راد فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس و همچنین پرونده ای در خصوص شهرام محمدی جوان فداکار ایذه ای به همراه تحلیلی در خصوص زمزمه های تغییر استاندار خوزستان انتشار یافت.